گروه مهندسی عیسی آریان - پروژه نیروانا-مشارکت در ساخت