گروه مهندسی عیسی آریان - مجتمع مهران-مشارکت در ساخت