گروه مهندسی عیسی آریان - پروژه بهشت-مشارکت در ساخت