گروه مهندسی عیسی آریان - تهران مشارکت تا ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملکـ ١٠٣٠ خیابان مدنی ٣٠متر بر ١ جنوبی ٢ دانگ فروش ٣ میلیارد دانگ مشارکت سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسک-مشارکت در ساخت
جستجو برای تهران مشارکت تا ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملکـ ١٠٣٠ خیابان مدنی ٣٠متر بر ١ جنوبی ٢ دانگ فروش ٣ میلیارد دانگ مشارکت سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسک:
تهران مشارکت تا ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملکـ ١٠٣٠ خیابان مدنی ٣٠متر بر ١ جنوبی ٢ دانگ فروش ٣ میلیارد دانگ مشارکت سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسک مشارکت در ساخت منطقه تا – تهران مشارکت تا ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملکـ ١٠٣٠ خیابان مدنی ٣٠متر ، بر ١ جنوبی ٢ دانگ فروش ٣ میلیارد دانگ مشارکت سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصد مشارکت در ساخت منطقه تا – تهران مشارکت تا ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملکـ ١٠٣٠ خیابان مدنی ٣٠متر ، بر ١ جنوبی ٢ دانگ فروش ٣ میلیارد دانگ مشارکت سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصد

مشارکت در ساخت منطقه تا – تهران مشارکت تا ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملکـ ١٠٣٠ خیابان مدنی ٣٠متر ، بر ١ جنوبی ٢ دانگ فروش ٣ میلیارد دانگ مشارکت سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصد

فایل مشارکت در ساخت منطقه تا تهران مشارکت صفحه اصلی تماس مستقیم با مدیریت تماس با کارشناسان تهران مشارکت صفحه اصلی ثبت اطلاعات ملک شما ثبت درخواست فایل مشارکت رویت فایل های مشارکت منطقه تا تا تا تا تماس با ما تماس مسقیم با مدیریت کارشناسان ایمیل درباره ی ما فایل مشارکت در ساخت منطقه تا ملک مشارکت منطقه   کد ملک ١ سهروردی شمالی متر بر شمالی   دانگ فروش متری میلیون   دانگ مشارکت درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض متری میلیون  در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩     ملک مشارکت منطقه   کد ملک کریمخان پشت قواره متر٬بر جنوبی درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض متری میلیون در پهنه به شرط تغییر پهنه به فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩     ملک مشارکت منطقه   کد ملک ١ خواجه نظام  متر بر شمالی تجمیع   دانگ فروش متری میلیون   دانگ مشارکت درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض میلیون    در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩ ملک مشارکت منطقه کد ملک تهرانپارس متر ، بر با ابعاد عالی دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت درصد سهم مالک درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیونسند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩ ملک مشارکت منطقه کد ملک ١٠ شریعتی متر بر ٬ جنوبی درصد فروش متری میلیون درصد مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت منطقه کد ملک ١٠ بلوار کشاورز متر بر جنوبی متر فروش متری میلیون مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت منطقه کد ملکـ تهرانپارس متر ، بر با ابعاد عالی سهم توسعه تجاری سازنده درصدسهم توسعه تجاری مالک درصد سهم مسکونی مالک درصدسهم مسکونی سازنده درصد بلاعوض متری ٬ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک بزرگراه رسالت حوالی کرمان متر ،بر جنوبی سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون دارای جواز طبقه سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک نارمک متر ، کله با ابعاد عالی سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری ٬ میلیون سندشخصیدر پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملکـ ٢ تهرانپارس ٠٠متر ، بر ٢٠جنوبی سهم مسکونی مالک ٠ درصدسهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصدسهم تجاری مالک ٠ درصد بلاعوض ١ ٠٠ میلیاردقرض الحسنه ٩٠٠میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢ میلیونفروش تجاری منطقه متری ٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملکـ ١٠٣٧ شریعتی ٣٨٠متر ، بر ٢٠ جنوبی سهم مسکونی مالک ٠ درصدسهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصدسهم تجاری مالک ٠ درصد بلاعوض ٣ میلیارد فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢ میلیونفروش تجاری منطقه متری ٧٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت منطقه کد ملکـ ١٠٣ نظام آباد شمالی متر ، بر ٣٠جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بدون بلاعوض قرض الحسنه متری ٢ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملکـ ١٠٣٠ خیابان مدنی ٣٠متر ، بر ١ جنوبی ٢ دانگ فروش ٣ میلیارد دانگ مشارکتسهم مسکونی مالک ٠ درصدسهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصدسهم تجاری مالک ٠ درصد بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری١٧ میلیونفروش تجاری منطقه متری ٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه کد ملکـ ١٠٢ یوسف آباد ٠٠متر ، بر ١٢شمالی ١٢٢ متر فروش متری میلیون ٢٧٨ متر مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٣ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٩ کد ملک ١٠٢ سی متری جی ٠٠متر ، بر ٢٢ شمالی سهم مالک از تجاری ١٠٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠درصدسهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض ٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری١٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت منطقه٧ کد ملکـ ١٠٢٠ نظام آباد شمالی ٢ ٠متر ، بر١٠ جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری١ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ١٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٩ طالقانی متر ، بر جنوبی سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری درصدسهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون فروش اداری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک سهروردی شمالی متر ، بر جنوبی ٢٠٠ متر فروشی متری ٠ میلیون ٠ متر مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت منطقه ٨ کد ملک١٠٠٢ نارمک ٢٠متر ، بر١٧جنوبی ١ دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصد سهم تجاری مالک ٠ درصد سهم اداری مالک ٠ درصد سهم اداری سازنده درصد سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسکونی سازنده بلاعوض متری ٢ ٠٠ فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٢ میلیونفروش تجاری منطقه متری ٨٠ میلیون فروش اداری منطقه متری ٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملک١٠٠٢ نارمک ٢٠متر ، بر١٧جنوبی ١ دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصد سهم تجاری مالک ٠ درصد سهم اداری مالک ٠ درصد سهم اداری سازنده درصد سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسکونی سازنده بلاعوض متری ٢ ٠٠ فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٢ میلیون فروش تجاری منطقه متری ٨٠ میلیون فروش اداری منطقه متری ٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملک١٠٠ نارمک ٧ ٠متر ، بر٣٠جنوبی ٢دانگ فروش متری ٣٧ میلیون دانگ مشارکت درصد سهم تجاری مالک ٠ درصد سهم تجاری سازنده درصد سهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم اداری مالک ٠ درصد سهم اداری سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٢ میلیون فروش تجاری منطقه متری٨٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٩ ٩ ولیعصر ٧٠٠متر ، ٢ بر با ابعاد عالی سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصدسهم سازنده از اداری ٠ درصد سهم مالک از مسکونی ٠ درصدسهم سازنده از مسکونی ٠ درصد بلاعوض متری ٨ ٢٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٠ میلیون فروش تجاری منطقه متری ١٢٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک٩٠٧ شریعتی ١ ٠٠متر ،٣بر با ابعاد عالی و گذر٣٠ ٣دانگ از دانگ فروشفروش متری ٠ میلیون ٣دانگ از دانگ مشارکتسهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از مسکونی ٠ درصد سهم سازنده از مسکونی ٠ درصد بلاعوض متری ٣ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٣ میلیونفروش تجاری منطقه متری ١٢٠ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملک ٩٠ نارمک ١٠٠٠ متر ،بر ٢٠ جنوبی سهم مالک از تجاری درصد سهم سازنده از تجاری درصد سهم مالک از مسکونی ٠ درصدسهم سازنده از مسکونی ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش تجاری منطقه متری ٨٠ میلیون فروش آپارتمان اداری منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٨٧٩ وزرا ٢٠ متر بر ١ شمالی ٣دانگ فروش متری ٣ میلیون٣ دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٣ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملک ٨ تهرانپارس ٠٠ متر بر ٠ جنوبی ٧ درصد سهم سازنده ٣٣ درصد سهم مالک بلاعوض ١ میلیارد فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧ ٠ گاندی ٩٠٠ متر بر ٠ جنوبی ٢بر گذر ١ سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری ٣ ٠٠ میلیونفروش اداری منطقه متری ٣٠ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک ٧ ٧ بنی هاشم ٠٠ متر بر ٠ جنوبی٢ بر گذر ١ ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ١٢میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کدملک ٧ ٢ هفت تیر ١٢٠ متر بر ١٠ شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک ٧٧٧ شریعتی ٢ ٠ متر بر ١٣ شمالی ٠ درصد سعم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک ٧ ٨ شریعتی ١ ٠ متر بر ٣ جنوبی با گذر ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ١ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک ٧٨٩ سهروردی شمالی٨٠٠ متر بر ٢ جنوبی سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری ٢ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان تجاری منطقه متری ٨٠ میلیونفروش آپارتمان منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک٩٠٩ نجات الهی ٠٠متر ،بر٣٠ شمالی سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از مسکونی ٠ درصدسهم سازنده از مسکونی ٠ درصد بلاعوض متری٣ میلیون فروش تجاری منطقه متری ٨٠ میلیونفروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک ٧ ٨ شریعتی ١ ٠ متر بر ٣ جنوبی با گذر ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ١ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک ٧٧٧ شریعتی ٢ ٠ متر بر ١٣ شمالی ٠ درصد سعم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کدملک ٧ ٢ هفت تیر ١٢٠ متر بر ١٠ شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری٢ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کدملک ٧ ٢ هفت تیر ١٢٠ متر بر ١٠ شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری٢ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک ٧ ٧ بنی هاشم ٠٠ متر بر ٠ جنوبی ٢ بر گذر ١ ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧ ٠ گاندی ٩٠٠ متر بر ٠ جنوبی ٢بر گذر ١ سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری ٣ ٠٠ میلیون فروش اداری منطقه متری ٣٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٧ کد ملک ٧٣١ سهروردی شمالی ٠٠ متر بر شمالی سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری ٣ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ٢ میلیون فروش تجاری منطقه متری ٨٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧٣ کریم خان ٣ ٠ متر بر ٨ شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بدون بلاعوض و بدون قرض الحسنه فروش آپارتمان اداری منطقه متری ٢ میلیون فروش تجاری منطقه متری ٨٠  میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٨ کد ملک ٧٢ نارمک ٢٢٠متر بر ١٢ جنوبی ٠درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بدون بلاعوض واحد اسکان  فروش آپارتمان منطقه متری ١٧میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی دنبال کنید بازدید از آخرین اخبار ساختماناستعلام طرح تفضیلی شهر تهران بیشتر صفحه اصلی ثبت اطلاعات ملک شما ثبت درخواست فایل مشارکت رویت فایل های مشارکت منطقه تا تا تا تا تماس با ما تماس مسقیم با مدیریت کارشناسان ایمیل درباره ی ما اطلاعات تماس ایمیل بازدید نمونه کارهای تهران مشارکت بازدید های امروز بازدید های ماه بازدید های سال