گروه مهندسی عیسی آریان - تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعو-مشارکت در ساخت
جستجو برای تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعو:
تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعو مشارکت در ساخت منطقه تا – تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی، اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ١١ ٠٠ میلیارد در پهنه دارای ٣ ٠ درصد تراکم مشارکت در ساخت منطقه تا – تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی، اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ١١ ٠٠ میلیارد در پهنه دارای ٣ ٠ درصد تراکم

مشارکت در ساخت منطقه تا – تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی، اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ١١ ٠٠ میلیارد در پهنه دارای ٣ ٠ درصد تراکم

فایل مشارکت در ساخت منطقه تا تهران مشارکت صفحه اصلی تماس مستقیم با مدیریت تماس با کارشناسان تهران مشارکت صفحه اصلی ثبت اطلاعات ملک شما ثبت درخواست فایل مشارکت رویت فایل های مشارکت منطقه تا تا تا تا تماس با ما تماس مسقیم با مدیریت کارشناسان ایمیل درباره ی ما فایل مشارکت در ساخت منطقه تا   ملک مشارکت منطقه کد ملک ١١٢٢ میدان هروی  ٣٠٠ متر بر ١ شمالی سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده ٠ درصد بلاعوض متری ٠٠ میلیون فروش اپارتمان منطقه متری میلیون تجمیع ٣ ملک ١٠٠ متری بشرط اخذ طبقه گذر ١٢ متری در پهنه سند شخصی اماده قرارداد هماهنگی برای سرویس و تو ضیحات بیشتر سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩   ملک مشارکت منطقه   کد ملک تهرانپارس متر بر شمالی درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض متری میلیون  در پهنه بشرط گرفتن طبقه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩     ملک مشارکت منطقه   کد ملک تهرانپارس متر بر جنوبی درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض میلیارد تامیین واحد اسکان    در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩     ملک مشارکت منطقه   کد ملک شهرزیبا متر بر جنوبی درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض متری میلیون  در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩     ملک مشارکت منطقه   کد ملک فرشته متر بر جنوبی دانگ فروش،متری میلیون دانگ مشارکت درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض متری میلیون  در پهنه فروش آپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩   ملک مشارکت منطقه کد ملک قیطریه متر بر جنوبی سهم مالک از مسکونی درصد سهم سازنده از مسکونی درصد  سهم مالک از تجاری درصد سهم سازنده از تجاری درصد بلاعوض متری میلیون  در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩     ملک مشارکت منطقه کد ملک ستارخان متر بر جنوبی به شرط گرفتن طبقه پنجم درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض متری ٬   میلیون تامیین واحد اسکان  در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩   ملک مشارکت منطقه   کد ملک ١ تهرانپارس متر بر جنوبی درصد سهم مالک درصد سهم سازنده  بلاعوض میلیارد  در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر   سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩   ملک مشارکت منطقه کد ملک رسالت متر ، بر شمالی دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت سهم مالک از اداری درصدسهم سازنده از اداری درصد سهم مالک از تجاری درصد سهم سازنده از تجاری درصد بلاعوض متری ٬ میلیون در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩ ملک مشارکت منطقه کد ملک پاسداران متر ، بر با ابعاد عالی دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت درصد سهم مالک درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی تاریخ بروزرسانی ١٣٩٩ ملک مشارکت منطقه کد ملک جنت آباد متر ، بر جنوبی متر فروش متری میلیون متر مشارکت درصد سهم مالک درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت منطقه کد ملک مجیدیه شمالی متر ،بر شمالی درصد سهم مالک درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت منطقه ١ کد ملک   اقدسیه ٨٠٠ متر بر ١ جنوبی ٢نبش ٣١٠فروش متری ٧ میلیون ٩٠ متر مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری ٠ میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت منطقه کد ملکـ شمس آباد متر ، بر باابعاد عالی سهم تجاری سازنده درصدسهم تجاری مالک درصد سهم مسکونی مالک درصدسهم مسکونی سازنده درصد بلاعوض میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت منطقه کد ملکـ شمس آباد متر ، بر باابعاد عالی سهم تجاری سازنده درصدسهم تجاری مالک درصد سهم مسکونی مالک درصدسهم مسکونی سازنده درصد بلاعوض میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت منطقه کد ملک ١٠ بلوار کشاورز متر بر جنوبی متر فروش متری میلیون مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت منطقه کد ملک ١٠ مجیدیه شمالی متر، بر باابعاد عالی متر فروش ،متری میلیون مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ٬ میلیارد در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٣ کد ملک ١٠٧٩ دروس ٢٠١٠ متر بر ٣ جنوبی ٠٪؜ فروش ٨ میلیارد ٪ مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت منطقه کد ملکـ تهرانپارس متر ، بر جنوبی سهم تجاری سازنده درصدسهم تجاری مالک درصد سهم مسکونی مالک درصدسهم مسکونی سازنده درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک در ساخت مشارکت منطقه کد ملک دروس متر ،بر جنوبی سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض میلیارد به شرط گرفتن طبقه سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی، اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ١١ ٠٠ میلیارد در پهنه دارای ٣ ٠ درصد تراکم در طبقه فروش اپارتمان مسکونی منطقه متری میلیون سند شخصی تک مالک اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک دروس متر ،بر جنوبی دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکتسهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک زعفرانیه متر ،بر جنوبی دانگ فروش متری میلیون مشارکتسهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصیدر پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک قیطریه متر ، بر شمالی درصد فروش متری میلیون درصد مشارکتسهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک شهید عراقی متر بر تودلی دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصیدر پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک پونک متر بر جنوبی متر فروش متری میلیون مشارکتسهم مالک درصد سهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه کد ملکـ پاسداران شمالی متر ، بر جنوبی متر فروش ،متری میلیون سهم مسکونی مالک ٠ درصدسهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده درصدسهم تجاری مالک درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیونفروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه و سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت منطقه کد ملکـ قیطریه متر ، بر جنوبی متر فروش، متری میلیون سهم مسکونی مالک ٠ درصدسهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصدسهم تجاری مالک ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیونفروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک فرمانیه متر بر جنوبیسهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصیدر پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک اشرفی اصفهانی متر بر جنوبی متر فروش متری میلیون سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری ٬ میلیون سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک سردار جنگل شمالی متر بر جنوبی متر فروش ، متری سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری ٬ میلیون سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک سردار جنگل تر بر جنوبی سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه کد ملکـ فرجام شرقی متر ، بر شمالی سهم مسکونی مالک ٠ درصدسهم مسکونی سازنده ٠ درصد سهم تجاری سازنده درصدسهم تجاری مالک درصد بلاعوض متری ٬ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیونفروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک تجریش متر بر جنوبی تودلی متر فروش متری میلیون متر مشارکت سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصیدر پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک هنگام متر ،بر شمالی سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصیدر پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک سراج متر ،بر شمالی سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بدون بلاعوضقرض الحسنه میلیون سند اوقاف در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک قیطریه متر بر جنوبی متر فروش ، متری ١ ٠ متر مشارکت سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصیدر پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک دزاشیب متر بر جنوبی متر فروش متری میلیون ٢ ٠٠ متر مشارکتسهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصیدر پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت منطقه کد ملک اقدسیه متر، بر با ابعادعالی متر فروش متری میلیون ٣٧٠٠ متر مشارکتسهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سنداوقاف در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت منطقه کد ملک شمس آباد متر ، بر با ابعاد عالی سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری ٬ میلیون سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت منطقه کد ملک شهرک غرب ١٢ ٠ متر بر ٢٠ شمالی ٢ دانگ فروش متری دانگ مشارکت سهم مالک درصدسهم سازنده درصد بلاعوض متری میلیون سندشخصی در پهنه فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت درساخت منطقه ٢ کد ملکـ سعادت آباد ٩٨٠ متر ، بر ١٩جنوبی ٣ دانگ فروش متری میلیون ٣ دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه ٢ کد ملکـ ١٠٣ شهرک غرب ١٢٨٠متر ، بر ٢ جنوبی ٢٠٠ متر فروش متری میلیون ١٠٨٠ متر مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری٣ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت منطقه ١ کد ملکـ ١٠٣ فرمانیه ٧٠ متر ، بر ١٢ شمالی ٣ دانگ فروش متری ٩٠ میلیون ٣ دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٠ میلیونفروش تجاری منطقه متری ١٢٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت  منطقه ١ کد ملک١٠٣٣ اقدسیه ١٢ ٠ متر بر ٠  سهم مالک ٠ درصدسهم سازنده ٠ درصد بلاعوض متری میلیون سند شخصیدر پهنه فروش اپارتمان منطقه متری میلیون اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه کد ملکـ ١٠٣٢ تهرانپارس ٠متر ، بر ١١جنوبی ٣ دانگ فروش متری ٣٢ میلیون ٣ دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٣ کد ملک ١٠٢٨ دیباجی جنوبی ٢٣٠ متر بر ١ گذر ١٢ سهم مالک ٠ درصدسهم سازنده ٠ درصد بلاعوض ٣ میلیارد در پهنه فروش اپارتمان منطقه متری ٣٨ میلیون سندشخصی اماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه١ کد ملکـ ١٠٢٢ کامرانیه ٩٩٠متر ، بر ١٢شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٧ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت درساخت منطقه کد ملک ١٠٢٣ جردن ٧٠متر ، بر ٢٠ شمالی ١ ٠ متر فروش متری میلیون ٢٠ متر مشارکت سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠درصد سهم مالک از مسکونی ٠درصدسهم سازنده ازمسکونی ٠درصد سهم مالک از اداری ٠درصدسهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٣ میلیونفروش تجاری منطقه متری ٨٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت در ساخت منطقه کد ملکـ ١٠٢ تهرانپارس ١٠٠٠متر ، بر ٢٠شمالی درصد سهم مالک درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری١٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٢ کد ملک ١٠٢٧ صادقیه ٣٠ متر ، بر ١ جنوبی سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠درصد سهم مالک از اداری ٠درصدسهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری٧ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٣٠ میلیونفروش تجاری منطقه متری٨٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٣٩٠ جنت آباد شمالی ٢٠٠متر ، بر ١٠ شمالی سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠درصد سهم مالک از مسکونی ٠درصدسهم سازنده ازمسکونی ٠درصد بلاعوض متری ٣ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢ میلیونفروش تجاری منطقه متری ٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٢ کد ملک ٢٢ پونک ٠٠٠متر ، بر ٠ جنوبی ٢دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالکـ ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢٢ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ٢٩ پاسداران ٣٩٠٠متر ، بر ٢٠ جنوبی ٢دانگ فروش متری ١٠٠ میلیون دانگ مشارکت سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠درصد سهم مالک از مسکونی ٠درصدسهم سازنده ازمسکونی ٠درصد سهم مالک از اداری ٠ درصدسهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری ١٢٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ٣٨ اقدسیه ١٠٩٠متر ، بر ٠ جنوبی ٣دانگ فروش متری ٠ میلیون ٣ دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالکـ ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت منطقه کد ملک هنگام ٢٢٠متر ، بر ١٠ جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ١ میلیارد فروش آپارتمان نوساز منطقه متری١٢ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت منطقه کد ملکـ ١٠١ جنت آباد شمالی ٣ ٠متر ، بر ١١ جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری٣میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٢٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت منطقه کد ملک ١٠١٧ ولیعصر ١ ٢٠متر ، بر ٠ شمالی دانگ فروش متری ٧٠ میلیون دانگ مشارکت سهم مالک از تجاری سهم سازنده از تجاری سهم مالک از مسکونی ٠سهم سازنده از مسکونی بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری ١٢٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملکـ مشارکت منطقه١ کد ملکـ١٠١٨ نیاوران ٠٠متر ، بر ٢٠ جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری١٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت منطقه ١ کد ملک ١٠١٩ آجودانیه ١٢ ٠متر ، بر ٢ شمالی دانگ فروش متری ٠ میلیون دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک شریعتی حوالی میرداماد متر ، بر شمالی دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک٩ دولت ،جهانتاب متر ، بر جنوبی دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک نوبنیاد متر ، بر سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از مسکونی ٠ درصدسهم سازنده از مسکونی ٠درصد بلاعوض متری ٨ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت درساخت منطقه کد ملک٩ تهرانپارس متر ، بر شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک نیاوران متر ، بر شمالی ٢٠٠ متر فروشی متری میلیون ٨٢٠ متر مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک تهرانپارس متر ، بر جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ٬ میلیارد فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ونک متر ، بر با ابعاد عالی گذر دانگ فروش متری میلیون دانگ مشارکت سهم مالک از تجاری درصد سهم سازنده از تجاری درصد سهم مالک از اداری درصدسهم سازنده از اداری درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه٣ کد ملک٩٩٩ دروس ٣٠ متر بر٢٠ جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه٣ کد ملک١٠٠٠ دیباجی جنوبی ٣٠ متر بر٢٠ جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت منطقه ٣ کد ملک١٠٠٣ شریعتی ١٠٠٠متر ، بر٢ جنوبی ٣دانگ فروش متری ٧٠ میلیون ٣ دانگ مشارکت درصد سهم تجاری سازنده ٠ درصد سهم تجاری مالک درصد سهم مسکونی مالک ٠ درصد سهم مسکونی سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣ میلیون فروش تجاری منطقه متری ١٢٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک١٠٠ زعفرانیه ٨٠٠متر ، بر٢١جنوبی ١دانگ فروش متری ٧٠ میلیون دانگ مشارکت درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٠میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٣ کد ملک١٠٠٧ جردن ٩ ٠متر ، بر٢٨جنوبی ١ دانگ فروش متری ٣ میلیون دانگ مشارکت درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی   ملک مشارکت درساخت منطقه ٣ کد ملک١٠١١  گاندی ٠٠متر ، بر١٢ جنوبی  درصد سهم مالک  ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک٩ تهرانپارس ٠متر ، ١٠ شمالی ٠ درصد فروش متری ٣٠ میلیون ٠ درصد مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ ٠٠ میلیونقرض الحسنه متری ٢ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٩ ١ اشرفی اصفهانی ٧٠٠متر ،بر ٠ جنوبی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ١٠ میلیارد فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣٠ میلیونفروش تجاری منطقه متری ١٠٠ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک٩ ٩ مجیدیه شمالی ٠٠متر ، ٢ بر با ابعاد عالی سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از مسکونی ٠ درصدسهم سازنده از مسکونی ٠ درصد بلاعوض متری ٣ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢٠ میلیون فروش تجاری منطقه متری ٧٠میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک٩ ٨ تهرانپارس ٠متر ، بر ٢٠شمالی ٠ درصد فروش متری ٢٧ میلیون ٠ درصد مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢٢ میلیون درپهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک تهرانپارس استخر ٠ متر بر ١٧ جنوبی گذر ٢٢ ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ١ ٨٠٠میلیون در پهنه فروش اپارتمان منطقه متری ١ میلیون سند شخصیاماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک میدان هروی ٠ متر بر ١ شمالیگذر ١٢ ١ ٠ متر فروشی متری ٣ میلیون ٠٠ متر مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازندهبلاعوض متری میلیون در پهنه فروش اپارتمان منطقه متری ٣٠ میلیون سند شخصیاماده مشارکتهماهنگی برای سرویس وتوضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٣ کد ملک ٩٢ شریعتی ٧ ٠ متر بر٢٠ شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢٨ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٩٠٣ تهرانپارس ١٠٠٠ متر ،بر ١ جنوبی فروشِ  ٢٠٠ متر از ١٠٠٠ متر فروش متری ١٨ میلیون مشارکتِ ٨٠٠ متر از ١٠٠٠ متر ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ١ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٢٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٨ ٨ شاهین شمالی ١٠ ٠ متر بر ٢٠ جنوبی ١ دانگ از دانگ فروش متری ٣٧ میلیون ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٣ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٣٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٨٧٢ هروی ٠٠ متر بر ١٢ شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٢٣ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٨٧٣ فرجام شرقی ١٣ ٠ متر بر ٢٠ شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ٢٧ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک٨ ٠ مجیدیه شمالی ١٢٨٠ متر بر ٢٠ شمالی ٢بر،گذر ١ فروش ٣٠٠ متر ،متری ٢ میلیون مشارکت ٩٨٠ متر ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری ١٨ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٣ کد ملک٨ جردن ٠ متر بر ٢٠ جنوبی سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان تجاری منطقه متری ١٠٠ میلیون فروش آپارتمان اداری منطقه متری ٣٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٣ کد ملک ٧ ٧ شیخ بهائی جنوبی ٣٠٠ متر بر ١٠ جنوبی سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان تجاری منطقه متری ٨٠ میلیون فروش آپارتمان مسکونی منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧٧١ شمیران نو ٣٣٠ متر بر جنوبی ٢ کله گذر ٢٠ سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری ١ میلیون فروش آپارتمان مسکونی منطقه متری ٨ میلیون فروش آپارتمان تجاری منطقه متری ٠ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧ ٩ شمیران نو ١ ٠متر بر ٢٠ جنوبی ٢بر گذر ١٠ سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصدسهم مالک ازمسکونی ٠ درصد سهم سازنده از مسکونی ٠ درصد بدون بلاعوض ١واحد اسکان فروش آپارتمان مسکونی منطقه متری ٨ میلیونفروش آپارتمان تجاری منطقه متری ٠ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ٧ ٨ فرمانیه ٠٠ متر بر ١٣ شمالی فروش ٣ دانگ متری ٨ میلیون سهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصدسهم مالک از اداری ٠ درصدسهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان تجاری منطقه متری ١ ٠ میلیون فروش آپارتمان اداری منطقه متری ٠ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧٨٠ فرجام شرقی ٣٠٠متر بر ١٠ شمالی سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصدسهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصد بدون بلاعوض٨واحد اسکان فروش آپارتمان اداری منطقه متری ٢٠ میلیونفروش آپارتمان تجاری منطقه متری ٠ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ٧ ٨ فرمانیه ٠٠ متر بر ١٣ شمالی فروش ٣ دانگ متری ٨ میلیون سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان تجاری منطقه متری ١ ٠ میلیون فروش آپارتمان اداری منطقه متری ٠ میلیون در پهنه   سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧٧ شیان ٠٠ متر بر ١ شمالی ٠درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ٧ بوکان ٠ متر بر شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ میلیونگرفتن طبقه پنجم الزامی فروش آپارتمان منطقه متری ٣٠ میلیون درپهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٨٠٠ فرجام شرقی ٠ متر بر ١٠ شمالی سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصدسهم مالک از تجاری ٠ درصدسهم سازنده از تجاری ٠ درصد بلاعوض متری ٢ میلیون فروش آپارتمان اداری منطقه متری ٢٠ میلیونفروش آپارتمان تجاری منطقه متری ٠ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧ ٩ شمیران نو ١ ٠متر  بر ٢٠ جنوبی ٢بر گذر ١٠ سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک ازمسکونی ٠ درصد سهم سازنده از مسکونی ٠ درصد بدون بلاعوض ١واحد اسکان فروش آپارتمان مسکونی منطقه متری ٨ میلیون فروش  تجاری منطقه متری ٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧٧١ شمیران نو ٣٣٠ متر بر جنوبی ٢ کله گذر ٢٠ سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری ١ میلیون فروش آپارتمان مسکونی منطقه متری ٨ میلیون فروش تجاری منطقه متری ٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٣ کد ملک ٧ ٧ شیخ بهائی جنوبی ٣٠٠ متر  بر ١٠ جنوبی سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری میلیون فروش تجاری منطقه متری ٨٠ میلیون فروش آپارتمان مسکونی منطقه متری ٢ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه ٣ کد ملک ٧٣٠ پاسداران ٩ ٠ متر بر جنوبی سهم مالک از تجاری ٠ درصد سهم سازنده از تجاری ٠ درصد سهم مالک از اداری ٠ درصد سهم سازنده از اداری ٠ درصد بلاعوض متری ٨ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ٠ میلیون فروش تجاری منطقه متری ١٠٠ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ٧٢٨ تهرانپارس ١٢٠٠متر بر ٠ جنوبی ٢٠٠ متر فروش متری ٢٢ میلیون ١٠٠٠متر مشارکت ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری ٢ ٠٠ میلیون فروش آپارتمان منطقه متری ١٨ میلیون در پهنه سند شخصی آماده مشارکت هماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشتر سماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک جنت آباد متر ، بر جنوبی سهم سازنده از تجاری درصدسهم مالک از تجاری درصد سهم سازنده از مسکونی درصدسهم مالک از مسکونی درصد بلاعوض متری میلیون فروش تجاری منطقه میلیونفروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک فرجام شرقی متر ، بر جنوبی سهم سازنده از تجاری درصدسهم مالک از تجاری درصد سهم سازنده از مسکونی درصدسهم مالک از مسکونی درصد بلاعوض متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیونفروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک تهرانپارس متر ، بر با ابعاد عالیگذر سهم سازنده از مسکونی درصدسهم مالک از مسکونی درصد بلاعوض میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک رسالت متر ، بر با ابعاد عالیگذر سهم سازنده از تجاری درصدسهم مالک از تجاری درصد سهم سازنده از مسکونی درصدسهم مالک از مسکونی درصد بلاعوض متری میلیون فروش تجاری منطقه میلیونفروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ولنجک متر بر جنوبی متر فروش به قیمت روز متر مشارکت درصد سهم مالک درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش تجاری منطقه متری میلیونفروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک مرزداران متر بر شمالی ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری٢٨ میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک هنگام متر بر جنوبی درصد سهم مالک درصد سهم سازنده بلاعوض متری میلیون فروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی ملک مشارکت در ساخت منطقه کد ملک ونک متر ، بر با ابعاد عالیگذر سهم سازنده از تجاری درصدسهم مالک از تجاری درصد سهم سازنده از مسکونی درصدسهم مالک از مسکونی درصد بلاعوض میلیاردفروش تجاری منطقه میلیونفروش آپارتمان نوساز منطقه متری میلیون در پهنه سند شخصیآماده مشارکتهماهنگی برای سرویس و توضیحات بیشترسماواتی دنبال کنید بازدید از آخرین اخبار ساختماناستعلام طرح تفضیلی شهر تهران بیشتر صفحه اصلی ثبت اطلاعات ملک شما ثبت درخواست فایل مشارکت رویت فایل های مشارکت منطقه تا تا تا تا تماس با ما تماس مسقیم با مدیریت کارشناسان ایمیل درباره ی ما اطلاعات تماس ایمیل بازدید نمونه کارهای تهران مشارکت بازدید های امروز بازدید های ماه بازدید های سال