گروه مهندسی عیسی آریان - تجاری سبحان-مشارکت در ساخت