گروه مهندسی عیسی آریان - مجتمع تجاری سبحان-مشارکت در ساخت