گروه مهندسی عیسی آریان - پروژه سبحان-مشارکت در ساخت