گروه مهندسی عیسی آریان - پروژه اکسیژن-مشارکت در ساخت