گروه مهندسی عیسی آریان - پروژه مهران-مشارکت در ساخت