گروه مهندسی عیسی آریان - پروژه کاشف-مشارکت در ساخت