گروه مهندسی عیسی آریان - <font dir=rtl> آریان(کاشف)</font>-مشارکت در ساخت