گروه مهندسی عیسی آریان پیمانکاری ساختمان مشارکت در ساخت طراح

اگر کاملاً خوش بینانه فکر کنیم که نقشه های تهیه شده توسط سازندگان و ... کاملاً بر مبنای اصول فنی مهندسی باشد آیا واقعاً کنترلی در شهرداری روی این نقشه ها انجام می شود (کنترل مضاعف )

 در زمینه کنترل مضاعف در شهرداریها باید گفت که این موضوع در برخی مناطق انجام می گیرد ولی متاسفانه در خیلی از مناطق هم انجام نمی گیرد و بدتر از آن این است که در مناطقی هم که انجام می گیرد تقریباً فرمالیته می باشد و صرف اینکه مهندس محاسبی که نقشه ها را تائید و مهر و امضاء نموده است حتماً یا خود محاسبه نموده و یا کنترل دقیقی نموده است کنترلی سطحی انجام می گیرد در حالیکه برخی از مهندسین محاسبی که نقشه های سازه را مهر و امضاء و تائید می نمایند خود شخصاً این طراحی را انجام نداده و طراحی یا محاسبه سازه توسط فرد دیگری انجام شده است و مهندس محاسب فقط تائید نموده و هزینه را دریافت می کند بدون اینکه کوچکترین کنترلی انجام دهد .