گروه مهندسی عیسی آریان پیمانکاری ساختمان مشارکت در ساخت طراح
جستجو برای تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعو:
مشارکت در ساخت منطقه تا – تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی، اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ١١ ٠٠ میلیارد در پهنه دارای ٣ ٠ درصد تراکم

مشارکت در ساخت منطقه تا – تهران مشارکت تا ملک مشارکت در ساخت منطقه ١ کد ملک ١٠٧١ بر اصلی نیاوران ١١٢٠ متر بر ٠ شمالی موقعیت مسکونی، اداری ٠ درصد سهم مالک ٠ درصد سهم سازنده بلاعوض ١١ ٠٠ میلیارد در پهنه دارای ٣ ٠ درصد تراکم